Algemene voorwaarden

www.sluijter.nl is de officiële website van A. Sluijter & Zn. BV, gevestigd op de Constructieweg 96, 3641 SP Mijdrecht, KvK 30148738.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is A. Sluijter & Zn. BV niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf benodigd van A. Sluijter & Zn. BV.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten - hoe ook genaamd - van A. Sluijter & Zn. BV alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of goederen. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.

1.4 Algemene Voorwaarden die de Wederpartij hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door A. Sluijter & Zn. BV is ingestemd.

1.5 Onder "Wederpartij" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met A. Sluijter & Zn. BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 A. Sluijter & Zn. BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daar door de nalevering van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.9 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.

1.10 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

1.11 Indien A. Sluijter & Zn. BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat A. Sluijter & Zn. BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.12 Door het gebruik van de internetsites van A. Sluijter & Zn. BV en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.13 A. Sluijter & Zn. BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Wederpartij.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle door A. Sluijter & Zn. BV gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Alle aanbiedingen van A. Sluijter & Zn. BV geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van A. Sluijter & Zn. BV dan wel haar leveranciers strekt.

2.3 Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij A. Sluijter & Zn. BV ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

2.4 A. Sluijter & Zn. BV kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Overeenkomst

3.1 De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Wederpartij geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2 De potentiële Wederpartij heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan A. Sluijter & Zn. BV via elektronische weg verzonden. Deze zijn door A. Sluijter & Zn. BV ontvangen.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Wederpartij per e-mail is verzonden naar het door Wederpartij opgegeven e-mailadres, dan wel vanaf het tijdstip dat A. Sluijter & Zn. BV een aanvang heeft genomen met de uitvoering van haar verplichtingen.

3.4 A. Sluijter & Zn. BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst A. Sluijter & Zn. BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van A. Sluijter & Zn. BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is A. Sluijter & Zn. BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.5 Voorts is A. Sluijter & Zn. BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Horeca.com kan worden gevergd.

3.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van A. Sluijter & Zn. BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien A. Sluijter & Zn. BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3.7 Indien A. Sluijter & Zn. BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3.8 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is A. Sluijter & Zn. BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.9 Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is A. Sluijter & Zn. BV gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door A. Sluijter & Zn. BV, zal A. Sluijter & Zn. BV in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor A. Sluijter & Zn. BV extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij A. Sluijter & Zn. BV anders aangeeft.

3.11 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het A. Sluijter & Zn. BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van A. Sluijter & Zn. BV op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3.12 Wederpartij en A. Sluijter & Zn. BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.2 en 3.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van A. Sluijter & Zn. BV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3.13 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen A. Sluijter & Zn. BV en Wederpartij, dan wel tussen A. Sluijter & Zn. BV en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de Wederpartij bij A. Sluijter & Zn. BV gedane bestelling, is A. Sluijter & Zn. BV nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens A. Sluijter & Zn. BV

3.14 De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.15 Indien de inhoud van de aanbieding en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

3.16 Het annuleren van een met A. Sluijter & Zn. BV gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van A. Sluijter & Zn. BV De Wederpartij is gehouden aan voor alle voor A. Sluijter & Zn. BV hieruit voortvloeiende schade en kosten aan A. Sluijter & Zn. BV te vergoeden.

3.17 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. A. Sluijter & Zn. BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.18 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is A. Sluijter & Zn. BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen A. Sluijter & Zn. BV bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van A. Sluijter & Zn. BV op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan A. Sluijter & Zn. BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4. Prijzen

4.1 Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen weergegeven in Euro's per stuk en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 De door A. Sluijter & Zn. BV getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is A. Sluijter & Zn. BV bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

4.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is A. Sluijter & Zn. BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij A. Sluijter & Zn. BV anders aangeeft.

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht A. Sluijter & Zn. BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.6 Op alle afleveringen van A. Sluijter & Zn. BV geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor Wederpartij inzichtelijk in het bestelproces. Leveringen binnen Nederland met een netto goederenwaarde boven € 75,00 excl. BTW zijn franco huis. Voor overige leveringen gelden speciale tarieven.

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via www.sluijter.nl kan worden betaald middels iDeal, bankoverschrijving, creditcard, en Bancontact / Mister Cash.

5.2 A. Sluijter & Zn. BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

5.3 Betaling van het verschuldigde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra A. Sluijter & Zn. BV heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van A. Sluijter & Zn. BV is bijgeschreven zal zij overgaan tot bestelling dan wel verzending van de goederen.

5.4 In geval van niet tijdige betaling is A. Sluijter & Zn. BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Wederpartij de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

5.5 Wederpartij is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is Wederpartij bevoegd zich aan verplichtingen uit de met A. Sluijter & Zn. BV gesloten overeenkomst op te schorten.

5.6 Achteraf betalen / op rekening bestellen is uitsluitend op aanvraag mogelijk voor vaste klanten die eerder op rekening hebben besteld of scholen, instellingen en grote bedrijven.

5.7 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door A. Sluijter & Zn. BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door A. Sluijter & Zn. BV aangegeven.

5.8 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.9 A. Sluijter & Zn. BV heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.10 A. Sluijter & Zn. BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. A. Sluijter & Zn. BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.11 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan A. Sluijter & Zn. BV verschuldigde.

5.12 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.13 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien A. Sluijter & Zn. BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. Levertijden

6.1 De door A. Sluijter & Zn. BV opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient Wederpartij A. Sluijter & Zn. BV schriftelijk in gebreke te stellen.

6.2 Wanneer A. Sluijter & Zn. BV haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van A. Sluijter & Zn. BV, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van A. Sluijter & Zn. BV, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.

6.3 Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan Wederpartij niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met A. Sluijter & Zn. BV gesloten overeenkomst.

6.4 Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

6.5 Overschrijding van de levertijd geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeen is gekomen.

6.6 Het is A. Sluijter & Zn. BV toegestaan de verkochte goederen in gedeelten af te leveren.

7. Levering

7.1 De wijze van transport / verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door A. Sluijter & Zn. BV bepaald. Levering vindt plaats op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, doorgaans tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
In sommige gevallen (veelal particuliere adressen) wordt er ook op zaterdag geleverd.

7.2 Specifieke wensen van Wederpartij inzake het transport / verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Wederpartij.

7.3 Voorafgaand aan de levering informeert A. Sluijter & Zn. BV Wederpartij over de aflevering.

7.4 Er dient op de overeengekomen afleverdag iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.

7.5 De bestelde goederen worden tot aan de eerste gelijkvloerse deur geleverd indien en voor zover er sprake is van goede bereikbaarheid van het pand. Indien de bezorger de goederen toch naar binnen brengt is dit voor rekening en risico van Wederpartij.

7.6 Wederpartij heeft niet het recht om de in ontvangst name van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij A. Sluijter & Zn. BV hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien Wederpartij de goederen retour zendt, zonder dat A. Sluijter & Zn. BV zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en A. Sluijter & Zn. BV deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van Wederpartij. De zending wordt door A. Sluijter & Zn. BV voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen en ter beschikking van Wederpartij gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclamatie kan worden afgeleid.

7.7 Indien Wederpartij weigert de te leveren goederen in ontvangst te nemen of indien Wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, slaat A. Sluijter & Zn. BV deze goederen voor rekening en risico van Wederpartij op. A. Sluijter & Zn. BV heeft in dat geval het recht de ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

7.8 Het risico op tenietgaan en / of achteruitgang van de door A. Sluijter & Zn. BV geleverde goederen gaat over op de Wederpartij nadat A. Sluijter & Zn. BV de goederen op het in de orderbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

7.9 A. Sluijter & Zn. BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

8.1 De door A. Sluijter & Zn. BV geleverde goederen blijven het eigendom van A. Sluijter & Zn. BV totdat Wederpartij alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met A. Sluijter & Zn. BV gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren goederen zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door A. Sluijter & Zn. BV verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van A. Sluijter & Zn. BV op Wederpartij uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door Wederpartij.

8.2 Wederpartij is verplicht de door A. Sluijter & Zn. BV onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan A. Sluijter & Zn. BV af te geven. Wederpartij verleent A. Sluijter & Zn. BV reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van Wederpartij te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van A. Sluijter & Zn. BV op volledige schadeloosstelling.

8.3 Door A. Sluijter & Zn. BV aan Wederpartij geleverde goederen, welke onder het eigendomsvoorbehoud van A. Sluijter & Zn. BV vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is A. Sluijter & Zn. BV gerechtigd de afgeleverde goederen, zonder dat enige in gebreke stelling is vereist, terug te nemen.

8.4 Wederpartij is niet bevoegd de goederen te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

8.5 Op afgeleverde goederen die door betaling in eigendom van Wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van Wederpartij bevinden, behoudt A. Sluijter & Zn. BV zich hierbij reeds nu de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke A. Sluijter & Zn. BV op Wederpartij mocht hebben. Wederpartij is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door A. Sluijter & Zn. BV geleverde goederen welke door Wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van A. Sluijter & Zn. BV is komen te vervallen. Wederpartij is gehouden op het eerste verzoek van A. Sluijter & Zn. BV daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

8.6 Indien derden enig recht op het door A. Sluijter & Zn. BV onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is Wederpartij gehouden A. Sluijter & Zn. BV zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

8.7 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan A. Sluijter & Zn. BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is A. Sluijter & Zn. BV gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens A. Sluijter & Zn. BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.8 Voor het geval A. Sluijter & Zn. BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan A. Sluijter & Zn. BV en door A. Sluijter & Zn. BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van A. Sluijter & Zn. BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.

9. Reclamaties

9.1 Wederpartij dient de gekochte goederen bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste goederen zijn geleverd, of de geleverde goederen voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door Wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.

9.2 Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz., is A. Sluijter & Zn. BV niet aansprakelijk.

9.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Wederpartij deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan A. Sluijter & Zn. BV te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.

9.4 Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan A. Sluijter & Zn. BV

9.5 Indien de reclamatie verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen betreft, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd dient Wederpartij zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.

9.6 Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.

9.7 Indien goederen door Wederpartij zijn gemonteerd, verwerkt of gebruikt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

9.8 Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren goederen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens A. Sluijter & Zn. BV worden geretourneerd. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door A. Sluijter & Zn. BV

9.9 Indien, al dan niet na onderzoek van A. Sluijter & Zn. BV, blijkt dat de eigenschappen van de goederen niet voldoen aan de overeenkomst heeft Wederpartij recht op een billijke schadevergoeding dan wel recht op vervangende goederen, mits nog leverbaar, tegen teruglevering van het oorspronkelijk geleverde goederen.

9.10 Mochten de vervangende goederen niet leverbaar zijn heeft de Wederpartij, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen, recht op:

a. het uitzoeken van vervangende goederen ter waarde van de goederen welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen goederen duurder zijn dan de goederen welke niet bleken te beantwoorden legt Wederpartij het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen goederen goedkoper zijn dan de goederen welke niet bleken te beantwoorden krijgt Wederpartij het verschil in prijs terug.

b. restitutie van waarde van de goederen hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.

9.11 In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door A. Sluijter & Zn. BV geleverde goederen, door A. Sluijter & Zn. BV worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 8 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van A. Sluijter & Zn. BV behoren. In een dergelijk geval waarin A. Sluijter & Zn. BV zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd Wederpartij te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 20% van het oorspronkelijke netto goederen bedrag (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

10. Garantie

10.1 Voor door A. Sluijter & Zn. BV geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van de desbetreffende goederen wordt vastgesteld. A. Sluijter & Zn. BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

10.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

a. indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van A. Sluijter & Zn. BV of de fabrikant zijn verricht;

b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

11. Bedenktijd en ontbinding

11.1 In het geval van consumenten verkoop heeft de wederpartij gedurende 14 kalenderdagen na aflevering van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.

11.2 In dat geval dient de wederpartij de goederen ongebruikt ten spoedigste en voor eigen rekening aan A. Sluijter & Zn. BV retour te zenden. A. Sluijter & Zn. BV zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding het door Wederpartij aan haar betaalde terug storten.

12. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop buiten Nederland

12.1 De door ons geboden goederen zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze goederen in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van Wederpartij.

12.2 Goederen die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook goederen die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

13. Aansprakelijkheid

13.1 A. Sluijter & Zn. BV kan op geen enkele wijze door Wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door A. Sluijter & Zn. BV geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. A. Sluijter & Zn. BV is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van A. Sluijter & Zn. BV en A. Sluijter & Zn. BV tegen die schade verzekerd is.

13.2 A. Sluijter & Zn. BV kan op geen enkele wijze door Wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door A. Sluijter & Zn. BV geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde goederen of diensten, zij het dat A. Sluijter & Zn. BV Wederpartij zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

13.3 A. Sluijter & Zn. BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van A. Sluijter & Zn. BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan A. Sluijter & Zn. BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 A. Sluijter & Zn. BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

13.7 Wederpartij vrijwaart A. Sluijter & Zn. BV voor aanspraken van derden tegenover wie A. Sluijter & Zn. BV zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.

13.8 De aansprakelijkheid van A. Sluijter & Zn. BV zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag.

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht heeft A. Sluijter & Zn. BV het recht te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat A. Sluijter & Zn. BV daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. A. Sluijter & Zn. BV is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien A. Sluijter & Zn. BV in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door A. Sluijter & Zn. BV genoten voordeel.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop A. Sluijter & Zn. BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor A. Sluijter & Zn. BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van A. Sluijter & Zn. BV of van derden daaronder begrepen. A. Sluijter & Zn. BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat A. Sluijter & Zn. BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3 A. Sluijter & Zn. BV is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

14.4 Indien Wederpartij A. Sluijter & Zn. BV daartoe schriftelijk aanmaant is A. Sluijter & Zn. BV gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 14.1 uit te spreken.

15. Intellectuele eigendom

15.1 Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen en/of de internetsite berusten bij A. Sluijter & Zn. BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

15.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële know how, methoden en concepten.

15.3 Het is Wederpartij verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van A. Sluijter & Zn. BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van de goederen zelf.

15.4 Wederpartij zal A. Sluijter & Zn. BV vrijwaren voor aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van de door A. Sluijter & Zn. BV geleverde goederen, van toepassing van de goederen op andere dan door A. Sluijter & Zn. BV voorgeschreven wijze of van integratie van de goederen met een niet door A. Sluijter & Zn. BV geleverde goederen.

16. Gegevensbeheer

16.1 Indien u een bestelling plaatst bij A. Sluijter & Zn. BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van A. Sluijter & Zn. BV A. Sluijter & Zn. BV houdt zich aan de nationale privacywetgeving en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

16.2 A. Sluijter & Zn. BV respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.

16.3 Wederpartij is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door A. Sluijter & Zn. BV aan te passen bij onjuistheden.

16.4 A. Sluijter & Zn. BV zal naar aanleiding van een verzoek van Wederpartij zijn gegevens uit de database verwijderen, mits Wederpartij heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen.

16.5 A. Sluijter & Zn. BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

16.6 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door A. Sluijter & Zn. BV inloggegevens zijn verstrekt, draagt Wederpartij zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

16.7 Het kan zijn dat u op de websites van A. Sluijter & Zn. BV hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. A. Sluijter & Zn. BV is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers, de inhoud van deze websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden.

17. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

17.1 Alle geschillen, ook wanneer een geschil door slechts één van de betrokken partijen als zodanig wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van A. Sluijter & Zn. BV, tenzij een andere rechter bevoegd is. Het staat A. Sluijter & Zn. BV evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de bij wet bevoegde rechter.

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3 Los van de in deze algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen behoudt Wederpartij de rechten die zij op grond van de wet in haar vestigingsland heeft.